A A A

Regulamin Nagrody Szczęsnego Morawskiego

 

 

 

1.

Nagroda ma charakter honorowy, doroczny i przyznawana jest za najlepszą wydaną w poprzednim roku książkę, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny. Nagrodę otrzymuje autor wyróżnionej pracy. Możliwe jest także przyznanie Nagrody za pracę zbiorową dotyczącą Sądecczyzny. W takim przypadku Nagrodę otrzymuje autor opracowania redakcyjnego nagrodzonej książki, natomiast autorzy składających się na nią rozdziałów otrzymują pamiątkowe dyplomy. W każdej edycji możliwe jest przyznanie maksymalnie dwóch Nagród w danej kategorii.

 

 

2.

Ustanowioną w roku 2007 Nagrodę przyznają wspólnie:


a) Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu,

 

b) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

 

c) Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (inicjator Nagrody).

 

 

3.

Decyzje o przyznaniu Nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą z urzędu:

 

a) prezes Oddziału PTH w Nowym Sączu jako przewodniczący kapituły,


b) dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jako wiceprzewodniczący kapituły,

 

c) redaktor naczelna “Almanachu Muszyny” jako sekretarz kapituły; powyższe trzy osoby stanowią prezydium kapituły,

 

d) oraz – jako członkowie kapituły – dotychczasowi laureaci Nagrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, czyli autorzy nagrodzonych książek (nie dotyczy prac zbiorowych).

 

 

4.

Rytm prac kapituły:


a) prezydium kapituły, korzystając ze wsparcia Sądeckiej Biblioteki Publicznej, sporządza listę książek mieszczących się w tematyce konkursu i upowszechnia ją na stronie www.sadeczanie.net – do 31 stycznia;

 

b) prezydium kapituły wybiera z powyższej listy od trzech do pięciu kandydatów do Nagrody w kategoriach książek oraz opracowań zbiorowych – do 15 marca;

 

c) sekretarz prezydium kapituły rozsyła listę kandydatów do Nagrody wskazanych w punkcie 4b do wszystkich członków kapituły, z prośbą o dokonanie przez każdego wyboru jednego kandydata w każdej z kategorii – do 20 marca;

 

d) członkowie kapituły przesyłają swoje decyzje do sekretarza kapituły – do 20 maja;

 

e) prezydium kapituły zlicza ilość głosów oddanych na poszczególne książki w obu kategoriach. Bez względu na ilość członków kapituły, uczestniczących w głosowaniu, Nagrodę otrzymują: autor książki i ewentualnie praca zbiorowa, które otrzymały najwięcej głosów, jednak co najmniej 50% oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje prezydium kapituły – do 30 maja.

 

 

5.

Przyznając Nagrodę, kapituła bierze w pierwszej kolejności pod uwagę:


a) wartości naukowe i poznawcze dzieła kandydującego do Nagrody,

 

b) zakres tematyki poruszonej w publikacji,

 

c) rodzaj tematyki, której poświęcone jest dzieło; chodzi zwłaszcza o podjęcie tematów, które nie były wcześniej omówione w publikacjach zwartych,

 

d) wykorzystanie niepublikowanych wcześniej źródeł archiwalnych,

 

e) wykorzystanie niepublikowanego wcześniej materiału ilustracyjnego,

 

f) staranność edytorską publikacji.

 

 

6.

Publikacje kandydujące do Nagrody mogą być zgłoszone przez organy administracji rządowej i samorządowej, związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, wydawnictwa, osoby fizyczne (w tym członków kapituły).

 

 

7.

Zgłoszenie publikacji kandydujących do Nagrody, w formie wypełnionego formu-larza, należy składać do sekretarza kapituły do końca lutego każdego roku na adres redakcja@almanachmuszyny.pl (formularz do pobrania ze stron www.almanachmuszyny.pl oraz www.sadeczanie.net). Ponadto należy na adres redakcji “Almanachu Muszyny” (willa “Wanda”, ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna) przesłać przesyłką poleconą jeden egzemplarz proponowanej do Nagrody książki. Wszystkie nadesłane prace zgromadzone zostaną w specjalnym dziale Biblioteki Publicznej w Muszynie.

 

 

8.

Jeżeli zgłoszone do Nagrody zostały książki wydane przez instytucje, których repre-zentanci są członkami kapituły, nie uczestniczą oni w głosowaniu. W głosowaniu nie uczestniczy także autor lub współautor książki zgłoszonej do Nagrody.

 

 

9.

Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody w przypadku, kiedy zgłoszone do Nagrody publikacje w jej ocenie nie spełnią kryteriów podanych w punkcie 5.

 

 

10.

Nagroda wręczana jest w pierwszych dniach lipca w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, w obecności minimum pięciu członków kapituły.

 

 

11.

Jeśli istnieje taka możliwość, laudację wygłasza laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody.

 

 

12.

Nagrodę stanowi pamiątkowa plakieta w formie grawerowanej kamiennej płyty oprawnej w drewno. Jest ona wykonywana indywidualnie dla każdej kolejnej edycji.

 

 

13.

Kapituła każdego roku wnioskuje do starosty sądeckiego o przyznanie laureatowi Nagrody wyróżnienia Srebrne Jabłko Sądeckie.

 

 

14.

Kapituła upowszechnia informacje o przyznaniu Nagrody w środowiskach naukowych i wydawniczych, a także promuje nagrodzone prace i ich autorów.

 

 

15.

Nagrodzone prace zdeponowane są w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego, Bibliotece Powiatowej w Starym Sączu oraz Bibliotece Publicznej w Muszynie.


16.

Informacje o nagrodzonych pracach i ich autorach zamieszczane są na stronie internetowej www.sadeczanie.net.

 

 

17.

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od XI edycji Nagrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego.

 

 

Ratusz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, czerwiec 2017 roku